Aktuelt

Trafikkulykke - kontaktet advokat - økte erstatningen med kr 2 582 500

En kvinne (f. 1981) var utsatt for en trafikkulykke i 2011 og pådro seg skader i ankel, nakke og hode. Hun var sykemeldt i ett år før hun gikk over på AAP. I 2019 fikk hun innvilget 100 prosent uføretrygd fra NAV.

If Skadeforsikring var ansvarlig forsikringsselskap. Etter en lang utredning med flere spesialisterklæringer tilbød selskapet henne kr 962 500 i erstatning.

Hun kontaktet advokat Stig Nilsen for vurdering av tilbudet. Etter en lengre prosess, hvor det blant annet ble innhentet sakkyndig beregning av pensjonstap, ble partene til slutt enige om et oppgjør i saken på kr 3 545 000.

Dette utgjør en økning på 268 prosent sammenlignet med opprinnelig tilbud. Hun fikk 100 prosent erstatning for fremtidig inntektstap, dekning av påført inntektstap, påførte og fremtidige utgifter og pensjonstap. Hun fikk også menerstatning og erstatning for tapt hjemmearbeidsevne. Saken er ett av mange eksempler på hvor viktig det er å kontakte advokat med kunnskap og erfaring om personskadeerstatning for å sikre dine rettigheter etter en personskade.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram