Priser og vilkår

Timeprisen vil variere avhengig av hvilken sakstype det er tale om og avtales for hver enkelt sak.

I yrkesskade- og trafikkskadesaker vil salær normalt bli dekket av ansvarlig forsikringsselskap. Klient vil ikke bli fakturert uten at dette er særskilt avtalt.

I andre saker kan det undersøkes om fri rettshjelp, rettshjelpsforsikring, fri sakførsel eller andre ordninger kan være aktuelle for å betale for advokatens arbeid.

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktige. Merverdiavgift kommer derfor i tillegg til oppgitt timepris.

I forbindelse med oppstart av et oppdrag vil det alltid utarbeides en oppdragsbekreftelse. Oppdragsbekreftelsen danner grunnlaget for arbeidet i saken.

Oppdragsbekreftelsen beskriver vilkårene for oppdraget, blant annet nærmere hva oppdraget innebærer, oppdragets varighet, salærberegning og advokatens ansvar. Oppdragsbekreftelsen er utarbeidet etter mal fra den norske advokatforening. I henhold til hvitvaskingsloven har advokaten plikt til å foreta kundekontroll med identifikasjonskontroll ved oppstart av oppdrag.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram