Arbeidsmetoder

Privatrett

Et hovedprinsipp er alltid å søke saker løst med lavest mulig konfliktnivå.

Et hovedmål er derfor å arbeide for å løse en sak i minnelighet, og slik at du som skadelidt får den erstatningen du har krav på.

I de fleste personskadesakene oppnås en forhandlingsbasert løsning, mens for eksempel saker i NAV ofte krever klagebehandling og eventuelt Trygderettsbehandling.

Selv om en løsningsorientert innstilling er utgangspunktet, så viser det seg at det i noen tilfeller er nødvendig å ta saken videre til rettslig behandling.

Du vil som klient alltid få en begrunnet vurdering av prosessrisiko før en eventuell rettslig prosess.
Særlig om personskadeerstatning
Saksbehandlerne hos forsikringsselskapene har ofte lang erfaring fra behandling av skadesaker. Det er viktig at du som skadelidt også er representert med en advokat som har lang erfaring og spesialkunnskap om reglene.

Den første delen av prosessen består i å gjennomgå saken og vurdere saken din. Jeg sikter alltid på å avklare så tidlig som mulig hvordan din sak står og hva som kan være en realistisk forventning om et oppgjør basert på sakens dokumenter. I mange tilfeller viser det seg nødvendig å innhente ytterligere dokumentasjon.

I personskadesaker vil det i mange tilfeller bli innhentet en sakkyndig erklæring, såkalt spesialisterklæring, for å vurdere om det er årsakssammenheng mellom skaden og dine plager. Det er svært viktig at det blir valgt en spesialist som foretar en objektiv og korrekt vurdering av din sak. En viktig del av arbeidet til advokaten er å bli enig med forsikringsselskapet om valg av spesialist, utarbeidelse av mandat til spesialisten og få brakt på det rene hvilke premisser spesialisten skal legge til grunn for sin vurdering.

En personskadesak tar ofte lang tid å behandle da det skal innhentes mye bakgrunnsinformasjon som journaler, epikriser, etc. Spesialisten har ofte lang venteliste og det tar tid for selskapene å ta stilling til kravet i saken. Et mål vil være å sørge for at din sak blir prioritert og behandlet så snart alle nødvendige dokumenter er innhentet og gjennomgått.

I noen tilfeller vil det tidlig være klarlagt at du vil ha krav på en høy erstatning. I andre tilfeller kan det være grunnlag for å inngå i forhandlinger med forsikringsselskapet om et korrekt oppgjør, mens det i noen få tilfeller viser seg nødvendig å ta saken til domstolene for å få fastsatt et korrekt oppgjør.

Det vil alltid være du som tar beslutningen i din sak, og et viktig mål er at du skal ha de riktige forutsetningene for å kunne ta ditt valg. Du vil derfor alltid få presentert vurdering av prosessrisiko, beregninger av ditt økonomiske tap og en vurdering av sakens utfordrende spørsmål. Nilsen har lang erfaring med å vurdere hva som vil være et riktig erstatningsnivå i din sak og vil gi et begrunnet råd i din sak.

Strafferett

Som bistandsadvokat er hovedoppgaven å ivareta dine interesser under anmeldelse, etterforskning og rettslig behandling av saken.

Bistandsoppdrag kan være svært ulike avhengig av hver enkelt sak, og du vil gis en fortløpende orientering om hvordan din sak blir ivaretatt og vurdert, og hvilke krav du har under sakens ulike stadier.

Et viktig element er å sørge for at ditt erstatningskrav blir tatt med i straffesaken, alternativt fremmet overfor Kontoret for voldsoffererstatning.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram