NAV/Bistandsadvokat

NAV behandler en rekke ulikeartede sakstyper.

Det kan være at tap av arbeidsevne gir deg rett til sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. I mange tilfeller avviser NAV å godkjenne søknaden.

I en rekke tilfeller har det vist seg at gjennom klageordninger har kravet likevel ført frem. Dersom du kan ha en sak overfor NAV, så kan du ta kontakt for å få gjennomgått din sak. NAV dekker normalt ikke kostnader til advokat dersom du ikke vinner frem med din sak.

Dersom du får medhold i klagesaken plikter det offentlige å dekke dine kostnader til advokatbistand.

I noen tilfeller er det nødvendig å bringe saken inn for Trygderetten eller domstolene.

Ved visse alvorlige forbrytelser vil pårørende eller offer ha krav på bistandsadvokat.

Bistandsadvokaten oppnevnes av domstolene for å ivareta dine interesser i saken.

Bistandsadvokaten vil kunne fremsette forslag til etterforskningsskritt og ivareta kontakten med politiet på dine vegne.

Bistandsadvokaten vil møte i rettssak mot tiltalte og påse at dine interesser blir ivaretatt.

En annen arbeidsoppgave vil være å fremme krav om erstatning dersom vilkårene er oppfylt.

Oppreisningserstatning kan gis dersom den utførte handlingen er voldt grovt uaktsomt eller forsettlig.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram