Forsikringsrett

I mange tilfeller har din arbeidsgiver tegnet forsikringer mot sykdom eller ulykke.

Slike forsikringer kan også være tegnet privat. Ved et skadetilfelle kan det være en god investering å la deg bistå av advokat for å sikre at du får et korrekt oppgjør.

Det er mange ulike forsikringsprodukter i markedet. Nilsen har gjennom lang erfaring både på selskapssiden og skadelidtsiden god kunnskap om de ulike forsikringsproduktene.

Noen forsikringer dekker både medisinsk invaliditet og inntektstap, mens andre kan være begrenset til å kun dekke medisinsk invaliditet. Forsikringsproduktet uføreforsikring kan gi utbetaling dersom man har vært sykemeldt en periode, for eksempel minst 50 prosent arbeidsufør sammenhengende i ett år.

Det er verdt å merke seg at reiseforsikringen ofte har en ulykkesdel som kan gi erstatning for medisinsk invaliditet og påførte utgifter til behandling.

I noen tilfeller er det nødvendig å innhente en spesialisterklæring for å vurdere fastsettelse av medisinsk invaliditet dersom man ikke er enig med selskapets fastsettelse.

De ulike dekningene fremgår av forsikringsavtalen, forsikringsbeviset og vilkårene.

Ved slike forsikringsordninger dekker forsikringsselskapene normalt ikke advokatkostnader.

Dersom det oppstår tvist i saken kan dine kostnader til juridisk bistand bli dekket via rettshjelpsforsikring som vanligvis ligger under innboforsikringen. I disse tilfellene dekkes advokatbistand inntil den grensen som er fastsatt i vilkårene hvor deg gjøres et fradrag for egenandel.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram